# qq.getExtConfig

开发者工具 0.2.2 版本开始支持

获取第三方平台自定义数据字段

# 参数

# Object object
属性 类型 默认值 必填 说明
success function 接口调用成功的回调函数
fail function 接口调用失败的回调函数
complete function 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)
# object.success 回调函数
# 参数
# Object res
属性 类型 说明
extConfig Object 第三方平台自定义的数据

# 示例代码

if (qq.getExtConfig) {
  qq.getExtConfig({
    success (res) {
      console.log(res.extConfig)
    }
  })
}
1
2
3
4
5
6
7